Pentax Asahi Timer

1:03
Pentax Asahi SLR camera - timer.